در اهميت نماز جماعت
  صفحه اول -> نكته ها وخاطرات درباره نماز
چاپ صفحه
ارسال صفحه براي دوستان
در اهميت نماز جماعت1392-2-30

دراهمیت نماز و جماعت

 

نمازونیایش،نشانه ی خضوع جان دربرابرجانان است. درمعبدبزرگ هستی،كسی كه به عبادت هستی آفرین نپردازد،ازسنگ هم بی احساس تر است.آنان كه دربرابرعظمت خدا،ركوع وسجودنكنند،دربرابرحقیرانی مانندخود به خاك خواهندافتاد.نماز،موسی نیازدرطوررحمت ومیقات نوراست.پیمودن راه درازخاك تا افلاك، با بال نمازوپروازعشق میسر است. نماز جماعت،مغناطیس دلهاایی است كه جذب معنویت می شوند. نمازجماعت به مشابه اقیانوسی از انسانهای خداجوی می باشدكه همچون قطره هایی پاك به هم می پیوندند.نمازجماعت،برنامه ی بندگی ومیدان دلدادگی دلهای حق جومی باشد. جمعه وجماعت،«اهرم قدرت وعزت»مسلمانان است.نمازجماعت،دلها را یكی،اندیشه ها را زلال،امید راافزون،عشق ودوستی را جهت دار،جهتها راخدایی وزندگی راپاك ازتشتت وزشتی میسازد.نمازجماعت،"محور ووحدت"و"معیارمحبت"است.

 

قطره دریاست،تابادریاست

ورنه اوقطره ودریا،دریاست

یا به تعبیری دیگر:آهن پیوسته با آهن ربا،آهن رباست.

 

 

تاثیرات نمازجماعت برروند كارها:

مشاركت وتعاون:

مشاركت بن مایه نمازجماعت را تشكیل می دهدو برخورداری از روح جمعی دركارها ومشاركت جمعی دركلیه اموراز جمله پیامدهای نمازجماعت می باشد كه تاثیربسزایی در روند روبه بهبود و روبه رشد كارها وبرنامه ها دارد.

اسلام كوچكترین حركتی كه نشانه مشاركت درغمهاو شادیهای دیگران باشد را نشانی از انسانیت دانسته وچنین عمالی راجزء حسنات می شمارد.بنابراین مشاركت در كارها وداشتن روحیه همكاری همیاری وتشریك مساعی درجمیع امور ازنكات قابل توجهی است كه از روح وجان نمازجماعت دركالبد انسانهای مشاركت جودمیده می شود وآنها در پیشبرد كارها موفق وپیروز می گرداند.شركت درغمها وشادیها،تنگناها وگشایشهای دیگران ازهمه خوب است. ولی ازمدیران خوبتر و گاهی این همدردی وهمیاری واجب میگردد چنانكه در شیوه ی مدیریت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام مشاهده می كنیم.

 اسلام یكی ازنشانه های جامعه ی رشد یافته وانسانهایی كه اهل جمع وجماعت هستند را،در همدردی وهمیاری آنها میداند واین را نخست ازمدیران ومسئولان می خواهد زیرا به تعبیر حضرت علی علیه السلام این دو خاصیت دارد یكی اینكه مایه ی آرامش روحی مستمندان وزیردستان است ودیگر اینكه سبب جلوگیری ازسركشی طغیانروتمندان،بالادستان ومدیران خواهد بود.

نمازجماعت تبلور تلاش جمعی برای دستیابی به موفقیت است.یكی ازمهمترین وباارزش ترین جنبه های مشاركت این است كه علاوه برتشویق كارمندان وكارگران به حداكثر تلاش وكوشش،نیروی ابتكار،خلاقیت وسازندگی آنها رانیز شكوفا می نماید.

شوق به انجام كار گروهی ومسئولانه،افراد را وادار می كند كه برای هر مشكلی،بهترین وعملی ترین راه حلها را پیدا كنند ودر شرایط خاص،مدیر مجموعه را دوست،همفكرو یاور صمیمی گروه به حساب آورند،دوشا دوش او فعالانه تلاش و همكاری كنند. حاصل تحقیقات وتجربیات پژوهشگران دلالت برآن دارد كه مشاركت سبب افزایش بازدهی،بالارفتن كیفیت،كاهش تعارضات،كاهش مقاومتهای منفی نظیر:غیبت،تاخیر وكم كاری وافزایش بهره وری مجموعه خواهد شد.تا زمانیكه مدیر با زیردست خود همدل وهمزبان نشود وخود را درموقعیت فكری،شغلی واقتصادی اوتصورنكند،بازده وراندمان كارها به شكل قابل توجهی افت خواهد نمود.

مشورت:

یكی دیگر ازفواید نمازجماعت،مشورت است. مشورت،كمك گرفتن از افكار وتجربیات دیگران است كه همین امر موجبات«هم افزا»شدن نیروها وقوه ها را درپی دارد وهم افزایی موجب شكوفایی استعدادها و بالا رفتن پتانسیلهای انسانی شده و درنتیجه موجب گشایش راههای نوین میگردد و"شورا بینهم"قرار دادن مدیران وكاركنان دركنارهم است كه بدین ترتیب برقدرت و وسعت و عمق بینش ونگرش خویش می افزایند. مشورت خطاها و اشتباهات را به انسان می شناساند و آن آزمایشی است كه از این طریق می توان بر قدرت فكری،دقت نظر،میزان دلسوزی مدیران وكاركنان پی برد.

نمازجماعت به مشابه فرایندی است كه درآن شركت كنندگان درتنظیم برنامه ها،تعیین سیاستها وخط مشی ها وتصمیمات مختلفی كه دارای منشاءاثرمی باشد،همدیگر راتحت نفوذ وتاثیر قرار میدهند.

 

نمازجماعت،استبداد وعجب وتك روی رااز بین می برد.

این خصلتهای زشتی كه موجبات عقب ماندگی دركارها وهلاكت وبدبختی را فراهم می سازد.

نمازجماعت،میزان مقبولیت ومحبوبیت ودرجه ی آنرا در بین مدیران وكاركنان افزایش می دهد ودر ایجاد یك فضای "اعتماد ساز"نقش كلیدی ومهمی را ایفا می نماید.

نماز جماعت،صمیمیت وصفای میان كاركنان ومدیران راافزایش می دهد وآنها را یكدل و"منسجم" می نماید وهمین فضای دوستانه وصمیمانه در رشد وشكوفایی استعدادها وپیشبرد كارها بسیارحائزاهمیت می باشد.

نمازجماعت،روحیه نفاق ودورنگی را كه ازتضاد بین گفتار وكرداربوجود می آید رازوده وبه جای آن بذر دوستی ومحبت می نشاند وجو مجموعه ی  كاری ازحالت وآفت زیر آب زنی و.... پالوده می شود. نمازجماعت ازجهت مسائل روانشناختی نیزحائز اهمیت بوده وانگیزه های مادی كاركنای ومدیرای را تبدیل به "انگیزه های الهی"می نماید واضطراب،تشویش وتزلزل رااز مجموعه ی انسانی وسازمانی دورمی نماید. نمازجماعت،روحیه ی"تبعیت،اطاعت وفرمانبرداری"كه ازاركان جماعت می باشد را با خود به همراه دارد وشخصیت انسانها واعتبارسازمانها را رشد وتكامل می بخشد و"مسئولیت پذیری"را به خود به ارمغان می آورد.از دیگرتاثیرات نمازجماعت،"نظم وترتیب"است كه دردل نمازجماعت نهفته است. نظم وترتیب دركارها وداشتن"نظام آراستگی"باعث می شود تا دستیابی به مقصود زودترحاصل گرددودر تنظیم اموروجریان طبیعی كارها،نقشی موثردارد.

كوتاه سخن اینكه تمام عناصرو ویژگیها وخاصیتهایی كه برنمازجماعت مترتب است برروی مدیران وكاركنان لایق وبا كفایت تاثیربسیاربسیار مثبت داشته وهمین امر در روند روبه رشد كارها وبالا رفتن كارایی كاركنان وراندمان كاری سازمان تاثیرمستقیم گذاشته وموجبات اصلاح وبهبود وبهره وری هرچه بیشتررا فراهم می نماید.لازم به توضیح است كه توضیح مبسوط وتفصیلی مقولات مطرح شده خارج ازاین نوشتارمی باشد./م

 

صفوف مااگرپیوسته باشد

ره نیرنگ دشمن بسته باشد

عناوین
  صفحه اولاخباربرنامه های استانیاوقات شرعي شهركرداحاديث نماز معرفی نرم افزار با موضوع نمازچهل نكته پزشكي نماز ستاد اقامه نماز دريك نگاهاشعار نمازچگونه نماز بخوانيمتفسير نوردانلود اذان مناجات قراندانستنی های مذهبی دانستنی های نمازاستفتائات از محضر مقام معظم رهبری(دامت بركاته)وبلاگ های تخصصی نماز استانسایتدفاتر شهرستان هافرمایشات گوهر بار مقام معظم رهبری(دامت بركاته)فراخوان و مسابقاتدستگاه هاپیوندهاخبرگزاریهاسایت اقامه نماز دستگاه هاگالريدفتر ميهمانانتماس با ماجستجومدیریت
احاديث نماز
» نماز درايات و روايات 1
» احاديث نماز
» نماز میت و احكام آن
» یك هزار حدیث در یكصد موضوع
معرفی نرم افزار با موضوع نماز
» معرفي نرم افزار نماز
» معرفي نرم افزار آموزش نماز كودكان
چهل نكته پزشكي نماز
» نكته اول
» نماز در شخصيت جوانان
» نكته سوم پزشكي
» نكته دوم پزشكي
» نكته چهارم
اشعار نماز
» اشعار نماز
» اشعارعارفانه نماز
چگونه نماز بخوانيم
» وضو
» بخش دوم غسل
» تيمم
» اوقات نماز
» اذان واقامه
» خواندن نماز
» فلسفه نماز چیست
» داستانهاي نماز
دانستنی های نماز
» پرسش و پاسخ كوتاه
» داستان هایی از نماز و دعا
» اسرار نماز در كلام امیر مومنان علی علیه السلام
» عوامل قساوت قلب
قسمت اداری
نام کاربري :
رمز عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده ايد؟

خبرنامه
  
اشتراک قطع اشتراک
 RSS